1. Nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn một Trung tâm khu vực.
 2. Nhà đầu tư đọc, hiểu và ký tài liệu hợp danh của Trung tâm khu vực.
 3. Nhà đầu tư cung cấp đầy đủ số vốn góp cho khoản đầu tư của họ.
 4. Tiền góp (từ Tài khoản ký thác, nếu phù hợp) 500.000 đô la (TEA) hoặc 1.000.000 (không phải TEA) được chuyển cho Hợp danh.
 5. Khi số tiền được nhận, và Đối tác chung chấp nhận nhà đầu tư, thì nhà đầu tư trở thành thành viên của cơ cấu đầu tư nhất định.
  B. Hợp danh sẽ đầu tư khoản vốn theo kế hoạch kinh doanh toàn diện của hợp danh.
 6. Nếu khoản đầu tư được xây dựng dưới dạng khoản cho vay, Hợp danh sẽ nhận được lợi tức dựa trên tín phiếu, lãi suất và số lần thanh toán sẽ không giống nhau.
 7. Nhà đầu tư sẽ là đối tác vốn cổ phần hoặc sẽ tham gia cung cấp vốn vay cho khu vực đầu tư mục tiêu. Trong mỗi trường hợp, phương pháp mà các Trung tâm khu vực phân phối thu nhập hoặc lợi nhuận, nếu có, sẽ khác nhau rất nhiều.
 8. Một số Trung tâm khu vực có chiến lược rút lui khỏi khoản đầu tư EB-5, trong khi các Trung tâm khác thì không.   Nếu cơ cấu đầu tư có dạng khoản vay, thì bên vay phải trả lại số tiền vay khi đáo hạn. Nếu đầu tư dưới dạng vốn cổ phần, thì tài sản phải được bán và phải tìm thấy người mua phù hợp.
 9. Trong mọi trường hợp, nhà đầu tư cần hoàn thành tất cả các yêu cầu di trú để đơn I-829 được phê chuẩn.
  Khía cạnh kinh doanh của quy trình sẽ tuân theo dạng chiến lược rút lui đã nêu trong thỏa thuận hợp danh riêng lẻ do các Trung tâm khu vực thi hành.