Are you looking for an equity product or a loan/debt product?

Equity Model Debt Model
Atlantic American Partners page
Atlantic American Partners page

Xem thêm
Fat Brands L1-EB1C
Fat Brands L1-EB1C

Xem thêm
Dự án Group 63
Dự án Group 63

Đang xây dựng, nhận đầu tư

Xem thêm
CMB Nhóm 68 Khách sạn Grand Bohemian, Charlotte .
CMB Nhóm 68 Khách sạn Grand Bohemian, Charlotte .

Đang xây dựng, nhận đầu tư

Xem thêm
Dự án căn hộ khách sạn với Hilton
Dự án căn hộ khách sạn với Hilton

Đang xây dựng, nhận đầu tư

Xem thêm
Dự án LANCASTER
Dự án LANCASTER

Dự án hoàn tất, nhận đầu tư

Xem thêm
Dự án Khách San 4‐Star, Long Beach, California
Dự án Khách San 4‐Star, Long Beach, California

Đã nhận đủ đầu tư

Xem thêm